Trước

Burbank đến Los Angeles
Tổng quan phần dự án

Liên kết nhanh: Video | Các tài liệu

Kế tiếp

Đây là kho lưu trữ của trang web Open House có sẵn từ ngày 25 tháng 8 năm 2020 đến ngày 24 tháng 9 năm 2020. Cơ quan đã tạo trang web này để cung cấp quyền truy cập nâng cao vào Thông báo chuẩn bị/Thông báo ý định (NOP/NOI) để đáp ứng với sức khỏe và các chỉ thị an toàn liên quan đến virus corona mới. Trang web này vẫn có sẵn cho công chúng, mặc dù khách truy cập không còn có thể gửi nhận xét về Thông báo chuẩn bị/Thông báo ý định (NOP/NOI) hoặc tham gia hội thảo trên web (các tính năng này không còn hoạt động trên trang web này).

Bản Dự thảo EIR/EIS của Đoạn Dự án từ Burbank đến Los Angeles bao gồm hai giải pháp thay thế, Giải pháp Thay thế Xây dựng và Giải pháp Thay thế Không Xây dựng. Giải pháp thay thế xây dựng đã được trình bày là Giải pháp thay thế ưu tiên của Bang cho Hội đồng quản lý đường sắt cao tốc tại cuộc họp tháng 11 năm 2018. Tại trạm này, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách phát triển giải pháp thay thế ưu tiên và các tính năng chính của giải pháp thay thế xây dựng. Trạm này cũng bao gồm bản vẽ kỹ thuật sơ bộ cho giải pháp thay thế xây dựng.

Video

Liên kết nhanh: Tổng quan dự án | Các tài liệu

Hành lang chính Tổng quan dự án

Hành lang chính – Tổng quan dự án

Thành phần dự án mới

Thành phần dự án mới

Các tài liệu

Liên kết nhanh: Tổng quan dự án | Video