Đường sắt cao tốc California

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California (Cơ quan), chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống đường sắt cao tốc đầu tiên của quốc gia. Trang web này có thông tin về các phần dự án Palmdale đến Burbank, Burbank đến Los Angeles và Los Angeles đến Anaheim (bao gồm các Hợp phần Dự án Colton và Lenwood). Chọn phần dự án bạn muốn truy cập bên dưới.

Thông tin về quyền công dân tiêu đề VI

Cơ quan cam kết đảm bảo rằng không có người nào, trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác hoặc Khuyết tật được loại trừ khỏi sự tham gia, bị từ chối các quyền lợi của, hoặc được nếu không phải chịu phân biệt đối xử theo bất kỳ chương trình hoặc hoạt động trong việc thiết kế, xây dựng và hoạt

Việc đánh giá môi trường, tư vấn, và các hành động khác theo yêu cầu của pháp luật về môi trường liên bang áp dụng cho dự án này đang được hoặc đã được thực hiện bởi nhà nước California theo 23 U.S.C. 327 và một bản ghi nhớ của sự hiểu biết ngày 23 tháng 7, 2019 và thực hiện bởi Cục đường sắt liên bang và tiểu bang California.