Trước

Tài liệu môi trường

Kế tiếp

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California (Cơ quan) đã chuẩn bị Báo cáo Tác động Môi trường Cuối cùng/Tuyên bố Tác động Môi trường theo Đạo luật Chất lượng Môi trường California (CEQA) và Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia (NEPA) có tiêu đề “Phần Môi trường Cuối cùng của Dự án Burbank đến Los Angeles Báo cáo tác động/Tuyên bố tác động môi trường”.

Tài liệu có thể được tìm thấy trên trang web của Cơ quan.