Các bước tiếp theo

Trước
Kế tiếp

Nhân viên đang tiếp tục xúc tiến công việc môi trường cho Bộ phận Dự án Palmdale đến Burbank với việc phát hành Dự thảo Báo cáo Tác động Môi trường / Tuyên bố Tác động Môi trường (EIR / EIS) để lấy ý kiến công chúng vào tháng 9 năm 2022.

Quy trình phát triển dự án