Các bước tiếp theo

Trước
Kế tiếp

Dự thảo Báo cáo Tác động Môi trường/Tuyên bố Tác động Môi trường (EIR/EIS) đã được phát hành để lấy ý kiến công chúng vào ngày 2 tháng 9 năm 2022 và giai đoạn lấy ý kiến công chúng kết thúc vào ngày 1 tháng 12 năm 2022. Nhân viên đang xem xét cẩn thận các nhận xét và sẽ phát triển phản hồi cho các nhận xét trong những tháng tới.

Quy trình phát triển dự án