Bản đồ tương tác

Trước
Kế tiếp
Hình ảnh bản đồ tương tác CHSRA PB

Bản đồ này mô tả dấu vết môi trường, thể hiện diện tích tối đa mà dự án sẽ bị ảnh hưởng, như được xác định trong tài liệu môi trường.

Nhấp vào bản đồ hoặc nhấp vào đây để tìm tài sản của bạn liên quan đến dấu vết ban đầu cho Giải pháp thay thế xây dựng.

Khi bạn đã xem xét Dự thảo EIR / EIS, nếu bạn xác định rằng tài sản của mình được liệt kê là có khả năng bị ảnh hưởng, điều quan trọng cần lưu ý là quá trình mua lại tài sản bắt đầu sau khi EIR / EIS cuối cùng được phê duyệt, hiện đang được nhắm mục tiêu cho năm 2023. Bạn có thể gửi bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào liên quan đến tài sản của mình thông qua quy trình nhận xét chính thức về Dự thảo EIR / EIS. Các ý kiến nhận được về Dự thảo EIR / EIS sẽ được phản hồi sau khi kết thúc giai đoạn nhận xét chính thức và được đưa vào Bản EIR / EIS Cuối cùng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về quy trình ưu tiên và chương trình hỗ trợ tái định cư của Cơ quan bằng cách xem lại các tờ thông tin .

Nếu bạn có thắc mắc về quy trình ưu tiên của Cơ quan hoặc chương trình hỗ trợ tái định cư, vui lòng gọi (916) 324-1541 hoặc gửi email tới info@hsr.ca.gov .