Bản đồ tương tác

Trước
Kế tiếp
Hình ảnh bản đồ tương tác CHSRA PB

Bản đồ này mô tả dấu vết môi trường, thể hiện diện tích tối đa mà dự án sẽ bị ảnh hưởng, như được xác định trong tài liệu môi trường.

Click on the map or click here to find your property in relation to the preliminary footprint for the Build Alternative.

If you identify that your property is listed as being potentially impacted, it is important to note that the property acquisition process begins after the Authority’s Board of Directors decides whether to certify the Final EIR/EIS, whether to approve the project, and whether to direct the CEO to issue a Record of Decision. These approvals are currently anticipated for the Authority’s June 26 and June 27, 2024 Board meeting. Comments received on the Draft EIR/EIS have been responded to and included in the Final EIR/EIS.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về quy trình ưu tiên và chương trình hỗ trợ tái định cư của Cơ quan bằng cách xem lại các tờ thông tin .

Nếu bạn có thắc mắc về quy trình ưu tiên của Cơ quan hoặc chương trình hỗ trợ tái định cư, vui lòng gọi (916) 324-1541 hoặc gửi email tới info@hsr.ca.gov .