Ang opisina ng CHSRA So Cal sa Downtown Los Angeles ay kasalukuyang sarado hanggang sa karagdagang paunawa.

Mangyaring tumawag o mag-email upang mag-iskedyul ng appointment.

California High-Speed Rail Authority

355 S Grand Avenue, Suite 2050
Los Angeles, CA 90071
(213) 457-8420
southern.california@hsr.ca.gov