Cách đưa ra nhận xét

Trước
Kế tiếp

Cơ quan phải nhận ý kiến trước Thứ Ba, ngày 1 tháng 11 năm 2022. Bạn có thể gửi nhận xét:

  • Using the comment form on the Authority’s website. Select your language below to be taken to the appropriate form:
  • Bằng email tới Palmdale_Burbank@hsr.ca.gov
  • Bằng thư đến “ATTN: Palmdale tới Burbank Dự thảo EIR / EIS Bình luận, 355 S Grand Avenue, Suite 2050, Los Angeles, CA 90071”
  • Các ý kiến bằng lời nói có thể được chia sẻ tại buổi điều trần công khai vào Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2022 .
  • Để lại nhận xét được ghi lại trên đường dây trợ giúp của phần dự án tại 800-630-1039